Warto wiedzieć przed zakupem polisy ubezpieczenia na życie

Co Warto wiedzieć przed zakupem polisy 

Przed zawarciem każdej umowy ubezpieczeniowej koniecznie przeczytajmy Ogólne Warunki Ubezpieczenia w skrócie OWU. Składając podpis pod umową, tym samym poświadczamy znajomość tego dokumentu.Każda umowa ubezpieczeniowa aby była skuteczna, zgodnie z wymogami przepisów prawa, musi posiadać Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

OWU – jest to zbiór podstawowych definicji, warunków na podstawie, których firma ubezpieczeniowa zawiera umowę. Oraz prawa i obowiązki stron zawierających umowę.

Warto wiedzieć przed zakupem polisy,

że polisa składa się z umowy szczegółowej, w której znajdują się zapisy takie same jak w wypełnionym wniosku o ubezpieczenie oraz z OWU. Jednak czytając OWU nie każdy jest w stanie zrozumieć wszystko, co jest tam zapisane, tym bardziej, że tekst napisany jest „językiem prawniczym”. Postaram się rozszerzyć niektóre podstawowe pojęcia.

Ubezpieczyciel – to inaczej zakład ubezpieczeń lub firma ubezpieczeniowa, która na podstawie zezwolenia udzielonego przez odpowiednią instytucję państwową, obecnie przez Komisję Nadzoru Finansowego, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie ubezpieczeń osobowych, majątkowych lub komunikacyjnych. Ubezpieczyciel na podstawie zawieranej umowy zobowiązuje się do wypłaty świadczenia pieniężnego za skutki zdarzenia losowego objętego w zawartej umowie.

Ubezpieczający – to osoba zawierająca umowę ubezpieczenia na rzecz osoby ubezpieczonej. Ubezpieczającym jest na przykład pracodawca, który wykupuje polisę ubezpieczenia grupowego dla swoich pracowników. Ubezpieczającym jest również osoba wykupująca polisę na rzecz innej osoby na przykład dla dziecka (polisa posagowa). Gdy sami dla siebie kupujemy polisę to jesteśmy jednocześnie ubezpieczającym i ubezpieczonym. Mówiąc w skrócie jest to osoba, która zawiera umowę i opłaca składkę ubezpieczeniową.

Co to jest ryzyko ubezpieczeniowe – jest to raczej ryzyko o charakterze finansowym. Ubezpieczyciel ryzykuje swoimi finansami, że musi wypłacić świadczenie zgodnie z postanowieniami umowy, nawet wtedy, gdy ubezpieczający wpłacił jedną lub kilka składek za polisę (zależy od czasu trwania umowy). Ubezpieczający natomiast ryzykuje, że opłacając polisę zdarzenie nie nastąpi a wpłacone składki nie podlegają zwrotowi. Czyli ryzyko finansowe występuje po obu stronach.

Czytając OWU powinno się zwrócić szczególną uwagę na opis definicji zdarzeń ubezpieczeniowych. Definicje mogą brzmieć inaczej w różnych zakładach ubezpieczeń i mogą prowadzić do nieporozumień. Definicje nie są obligatoryjne, jednakowe dla wszystkich ubezpieczycieli. Ważnymi pozycjami są wszystkie punkty zawierające wykluczenia, czyli, za jakie zdarzenia ubezpieczeniowe i w jakich okolicznościach ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia. W polisach o charakterze inwestycyjnym istotnymi zapisami są wszelkie informacje o kosztach i opłatach, jakie nas obciążają.

Po zapoznaniu się z OWU przed podpisaniem umowy mamy okazję na przygotowanie się na spotkanie z agentem ubezpieczeniowym i poproszenie go o omówienie interesujących nas zagadnień.

Zadzwoń: 604 957 913      Przeglad ofert     Wyślij zapytanie